Nedēļu izklāsts

 • Kursa darbs "Viesnīcu dienesti"

  Kursa anotācija

  Kursa darba mērķis ir, izmantojot teorētiskās zināšanas iegūt prasmes analizēt viesnīcā notiekošos procesus: viesnīcu dienestu darba organizācijā un savstarpējā sadarbībā, darbinieku un viesa mijiedarbības procesā.

  Kursa rezultāti un to vērtēšana

  Zināšanas un kritiska izpratne par teorētiskiem un empīriskiem jautājumiem viesnīcu darbībā - viesnīcas darbības tehnoloģiskajiem procesiem, mārketinga un menedžmenta pamatjautājumiem, literatūras analīze un sintēze;
  prasmes integrēt iegūtās zināšanas, pielietot profesionālo terminoloģiju, plānot un modelēt viesnīcas dienestu darbu, praktiskās daļas izstrāde pētījuma veikšana, piem., statistikas datu analīze, dokumentu analīze;
  kompetence – spēj patstāvīgi un kritiski formulēt un analizēt sarežģītas praktiskas problēmas un veikt viesnīcas dienestu darba pilnveidi, secinājumu un priekšlikumu daļas izstrāde.

  Kursa saturs(kalendārs)

  1. Kursa darba mērķa un uzdevumu formulēšana, tēmas pamatojuma izstrāde. Prezentācijas izstrāde.
  2. Kursa darba problemātiskās daļas prezentēšana.
  3. Literatūras analīze un sintēze.
  4. Metodikas daļas izstrāde.
  5. Praktiskās daļas izstrāde.
  6. Secinājumu un ieteikumu daļas izstrāde.
  7. Prezentācijas sagatavošana un aizstāvēšana.

  Prasības kredītpunktu iegūšanai

  Studiju kursa vērtējumu - ieskaiti ar atzīmi veido izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs.

  Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

  -

  Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

  Studiju kursa kopējo vērtējumu veido: literatūras analīze un sintēze 35% (no kopējā vērtējuma), metodikas daļa 10%, praktiskā daļa 45%, secinājumu un ieteikumu daļa 10%.

  Pamatliteratūra

  Hotel management and operations / edited by Michael J. O'Fallon, Denney G. Rutherford. 5th ed. New York : John Wiley & Sons, c2011. xviii, 494 lpp.
  Hotel accommodation management / edited by Roy C. Wood. London ;New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. xix, 209 lpp.
  Viesu uzņemšanas dienesta darbības pamatprincipi/ Margarita Platace, Biznesa augstskola Turība, 2000, 175 lpp.