TeX avots:
L{\rm{ = 10 lg}}\frac{{{p^2}}}{{p_0^2}} = 20{\rm{ lg}}\frac{p}{{{p_0}}}